PMM

Partij voor Mens en Milieu

Veiligheid
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
1. Alle coffeeshops in Doetinchem moeten worden gesloten. Niet mee eens Wij zijn van mening dat je moet voorkomen dat de drugshandel nog meer in de illegaliteit komt en daardoor de prijzen dusdanig hoog worden dat de criminaliteit daardoor toeneemt. Wel moet er, net zoals bij horeca, controle op komen dat mensen niet onder invloed van hallucinerende middelen deelnemen aan het verkeer en overlast veroorzaken in het openbare leven.
2.(1) Wietteelt moet gelegaliseerd worden in de gemeente Doetinchem. Mee eens Hier zijn wij mee eens, onder voorwaarde dat het een gecontroleerde gelegaliseerde wietteelt is, die per teler aan een overeengekomen maximum is gebonden. Het is niet langer verdedigbaar dat je verkoop toestaat en de teelt en aanvoer van de coffeeshops in de illegaliteit en criminaliteit laat plaatsvinden.
3.(2) De politie moet strenger optreden tegen overlast gevende hangjongeren. Niet mee eens Wij zijn van mening dat er meer toezichthouders c.q. politie of buurtcoaches preventief zichtbaar aanwezig moeten zijn. En waar nodig door gesprekken de oorzaak moeten achterhalen en aanpakken. Op die manier is te voorkomen dat ze overlast geven, ontsporen en daardoor in de criminaliteit belanden. Preventief optreden is effectiever en is goedkoper voor de maatschappij dan defensief optreden.
4. De politie moet dag en nacht in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot hogere kosten. Niet mee eens Hierin zijn wij van mening dat dit niet haalbaar is met de beschikbaarheid in het huidige politiekorps. Om de veiligheid in de wijken te vergroten zou het wenselijk zijn dat er meer voorlichting wordt gegeven over inbraakpreventie en veiligheid in de woonomgeving. En voor ouderen uiterlijke kenmerken verwijderen van de woningen waaraan te zien is dat daar zorg nodig is. Ook is het sociale contact in de buurt van heel erg van belang. De Gemeente zou hierin een wat meer actievere rol moeten spelen, in samenwerking met erkende (liefst plaatselijke) beveiligingsadviseurs.
5.(3) In het uitgaansgebied moet cameratoezicht komen. Niet mee eens We zijn van mening dat hier ook een opdracht ligt voor de horeca en de uitgaansbedrijven. Je bent immers niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid in je bedrijf, maar ook voor de veiligheid daar omheen. Mocht dit niet voldoende zijn, kan er cameratoezicht komen op die plaatsen waar het uitgaanspubliek door hun gedrag een gevaar vormen voor elkaar en de buurt.
6.(4) Op oudejaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij. Niet mee eens Dit is niet realistisch. Het gebeurt nu al dat er (illegaal) vuurwerk in de laatste maanden van elk jaar wordt afgestoken. Door het tekort aan toezichthouders is men nu al niet in staat om dat te handhaven. Het is realistischer om betere voorlichting te geven en er meer op te wijzen dat men meer rekening met elkaar moet houden omdat veel mensen en dieren erg schrikken. Ook in deze zou het helpen dat er meer toezichthouders c.q. politie of buurtcoaches preventief zichtbaar aanwezig zijn. Dan wordt de pakkans vergroot. Hogere straffen, ook in de portemonnee, kunnen hierbij ook helpen.


Veiligheid? Wat is veiligheid, veel meer dan uit bovenstaande opgemaakt kan worden.
• Je hebt veiligheid op straat (openbare veiligheid)
• Verkeersveiligheid
• Veiligheid voor de mindervalide mensen (scootmobiel, rollator, rolstoel etc.)
• Veiligheid in de winkels zijn de gangpaden voldoende breed, vluchtwegen op orde.
• Veiligheid op het werk geld hetzelfde voor als in de winkels
• Veiligheid in en om de woning (inbraakbeveiliging en omgevingsveiligheid)
• Brandveiligheid etc.
Dus het is te eenvoudig om in een paar stellingen dit samen te vatten. Wat ons opvalt is dat er in de gemeente Doetinchem op verschillende terreinen van veiligheid soms verkeerde keuzes worden gemaakt waardoor het tegenovergestelde wordt bereikt van wat men beoogd. Of dat bepaalde verkeersdeelnemers niet in de plannen worden meegenomen denk hier aan ouderen, mensen in een rolstoel, maar ook zorgbehoevende door de uiterlijke kenmerken aan een woning zoals sleutelkastjes e.d.
Wij zijn van mening dat de gemeente Doetinchem op sommige terreinen een actievere rol moet spelen in voorlichting e.d. Maar ook de fietsers zijn ondergeschikt gemaakt aan de auto’s om de auto een korte afstand te laten rijden zijn er onlogische en gevaarlijke keuzes gemaakt voor de fietsers. (fietstunnel Oostelijke Rondweg – fietstunnel onder de N317 zijn twee voorbeelden die levensgevaarlijk zijn voor fietsers en onlogisch zijn) afslag N317 -Mercuriusstraat ook levensgevaarlijk voor fietsers. Begijnstraat laatste gedeelte richting Kruisbergseweg is te smal wanneer je bedenkt dat een rolstoel minimaal 90 cm ruimte nodig heeft. Twee rolstoelen of ouders met kinderen in een bakfiets kunnen elkaar niet passeren.
In het verleden is er door de overheid geadviseerd dat scholen aan een verkeersluwe straat gevestigd moeten zijn i.v.m. de veiligheid van de kinderen. In Doetinchem zie je het tegenovergestelde.
Wij willen als partij dit onder de aandacht brengen en veranderen waar mogelijk.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.