PMM

Partij voor Mens en Milieu

Sociaal Beleid
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
27.(20) Iedereen met een bijstandsuitkering moet worden verplicht een tegenprestatie leveren. Niet mee eens Wij zijn hier niet mee eens omdat er niet gekeken is naar de oorzaak waarom iemand een uitkering heeft. Wanneer je boven een bepaalde leeftijd komt heb je soms minder dan 6% kans om weer een betaalde baan te vinden. (de z.g. leeftijdsdiscriminatie) of in andere gevallen afkomstdiscriminatie. Niet iedereen KAN een tegenprestatie leveren.
28.(21) Alleen mensen met een bijstandsuitkering ontvangen extra financiële steun wanneer ze vrijwilligerswerk doen. Niet mee eens Hier zijn we op tegen want dan discrimineer je alle andere mensen die vrijwilligerswerk doen. En geef je een signaal af dat je een uitkering moet hebben om betaald vrijwilligerswerk te doen. Betaald vrijwilligerswerk is bovendien geen vrijwilligerswerk meer maar betaald werk.
29.(22) Bij fraude moet een uitkering meteen worden stopgezet. Niet mee eens We zijn hier niet mee eens omdat heel vaak blijkt dat door onwetendheid fouten worden gemaakt. Op dit moment wordt dat meteen als fraude aangemerkt. Wij vinden dus ook dat er eerst gekeken moet worden of er opzettelijk gefraudeerd is. Wanneer dit het geval is mogen er sancties worden toegepast met als zwaarste middel stopzetten van de uitkering. Maar realiseer je bij stopzetting dat je voor de betreffende persoon de problemen alleen maar vergroot omdat er toch in levensbehoeftes voorzien moet worden. Criminaliteit ligt dan op de loer.
30.(23) De gemeente Doetinchem moet experimenteren met het basisinkomen. Helemaal mee eens Hier zijn we helemaal mee eens. De reden hiervoor is dat er meer begrip en respect ontstaat voor mensen die moeilijk werk kunnen vinden. Door dit basisinkomen komt er meer rust in het leven van deze mensen en kunnen ze daardoor met financiële zekerheid het werk opzoeken wat geschikt is voor hen.
31.(24) Alleenstaande bijstandsouders van kinderen tot 12 jaar worden ontheven van een sollicitatieplicht. Mee eens Hier zijn we mee eens omdat de alleenstaande ouder dan rust en ruimte krijgt om de kinderen op te voeden. Wanneer de kinderen ouder zijn vinden ze die betaalde baan wel..


Sociaal beleid mindervaliden en ouderen zorg.

Voor een goed sociaal beleid is het van belang dat de mensen en menselijkheid boven de regels komen. Je ziet nu veel te vaak dat het misgaat door alle procedures en protocollen en daardoor vastloopt in de regelgeving. Hierdoor zie je dat de mensen steeds verder in de problemen komen.

Wij zijn er voorstander van dat er minder regelgeving komt zodat de hulp die nodig gegeven wordt en niet 40 tot 50% opgaat aan administratieve werkzaamheden.

Met deze manier van werken hebben we bedrijfseconomisch gezien een bedrijf met een waterhoofd. De indirecte kosten overschrijden vele malen de directe kosten een bedrijf zou hierdoor met de kortste keren failliet zijn.
Maar de bestuurders denken niet economisch. Het wordt hoogtijd dat de uitgaven en kosten op dit gebied meer in balans komen. En er heel veel overtollige regelgeving direct wordt afgeschaft.

Je hoorde tijdens de verkiezingsdebatten van mensen die zich zorgen maken om de zorg dat misschien eens gekeken moet worden naar de regelgeving of die minder kan.

Wij zijn van mening dat je juist de regelgeving en de administratieve lastendruk moet verminderen om weer balans te krijgen tussen indirecte kosten en directe kosten. De bestuurders moeten zich wel realiseren dat het belastinggeld van de inwoners is en ze niet ongebreideld elke keer maar weer lastenverzwaring kunnen doorvoeren omdat er geweigerd wordt om een eenvoudiger regelgeving in te voeren.

NOS 8 uurjournaal 27 maart 2018 – afschaffing 62 regels.

Vandaag 27 maart 2018 is er door de werknemers in de zorg en de organisaties waar ze voor werken een dringend beroep gedaan op regering om per direct 62 regels af te schaffen omdat ze een bureaucratische rompslomp zijn waar niemand beter van wordt.
Dit is zo’n voorbeeld dat het met de regelgeving onwerkbaar is geworden en doorgeschoten is naar de negatieve kant van de controledrang van de overheid en zorgverzekeraars.

Opvang verwarde hulpbehoevende personen.

Wanneer er hulp wordt gevraagd voor een verwarde vrouw blijkt door de huidige regelgeving dit niet te kunnen. We hoorden van Politie dat zij ook in dergelijke gevallen met de rug tegen de muur staan en niet effectief kunnen handelen. Met als gevolg dat de vrouw weer dakloos en zonder hulp op straat belandt.
Dit moet veranderen, dit is niet sociaal.


Auteur Gerrit Kranenbarg.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.