PMM

Partij voor Mens en Milieu

Als lokale partij binnen de Gemeente Doetinchem willen wij ons inzetten voor alle burgers en bedrijven waarbij een gezonde, groene en veilige leefomgeving de leidraad is en waarin iedereen volwaardig meedoet in onze maatschappij. Want: “We hebben de wereld te leen van onze kinderen”.

De huidige maatschappij is behoorlijk dynamisch en veranderingen binnen deze maatschappij volgen elkaar in een rap tempo op. Door ervaring van mensen binnen onze partij weten we ook dat technieken en mogelijkheden voor de probleemoplossing elke dag weer anders en verbeterd kunnen zijn. Ontwikkelingen gaan immers snel. Wij willen als jonge lokale partij altijd voor de beste oplossing kiezen op basis van recente kennis.

Ervaring leert dat de door politiek aangedragen oplossing op moment van invoering regelmatig achterhaald is, omdat politieke besluitvorming helaas een traag proces is. De regeldruk in de maatschappij is veel te hoog waardoor veel processen onwerkbaar zijn geworden. Hulp komt niet meer waar het zijn moet, of komt te laat.
Als (bijvoorbeeld) een hulpmiddel voor een oudere € 50,- kost, en daar door controle en administratie van ambtenaren, instellingen en adviseurs nog vele honderden euro’s bovenop komt, alleen omdat de huidige regelgeving dit vereist. Veel te duur en te traag.

Daarom willen wij als lokale verbindende partij tussen de mensen staan en kiezen voor werkbare praktijkgerichte oplossingen met u als mens en het milieu als leidraad. De volgende onderwerpen hebben extra onze aandacht hebben en we zullen ons ten volle inzetten om onze invloed te doen gelden.

1. Sociaaldomein met o.a:
  - Armoedebeleid, (met o.a. meedoen-regeling)
  - Alleenstaande ouders (opvoedingsondersteuning en kinderopvang)
  - Jongeren Jeugdzorg   - Sport van kinderen (bijvoorbeeld zwemles, schoolzwemmen)
    Alle kinderen zouden moeten kunnen sporten, want sport verbroedert!
  - Passend onderwijs
2. Arbeidsparticipatie, ook voor schoolverlaters, arbeidsgehandicapten, ouderen.
3. Cultuur met onder andere Gruitpoort, Amphion, Muziekschool
4. Jongeren en minderheden
  - Bevorderen van de betrokkenheid van jongeren met de rest van de samenleving en tussen culturen onderling, ter vergroting van cohesie binnen de samenleving.
5. Ouderen in de samenleving. Leeftijdsbestendig maken van woningen. De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daar moeten dan ook de middelen voor komen, zoals extra hulp en aanpassingen. Wij willen ons inzetten om dat mogelijk te maken, ook voor mensen met een kleine beurs.
6. Euregio, grensoverschrijdende samenwerking (met buurgemeentes over de grens)
7. Milieu:
  - Voorlichting over schadelijke effecten door verkeerde keuzes in de (ver)bouw,
  - Groenvoorziening in bebouwd gebied en buitengebied, minder bestrating, regenwater afkoppelen, fruitbomen in de woonwijk, en de Doetinchemse levensader “de Oude IJssel”
  - Natuur-Milieu educatie (NME)
  - Wat kan de gemeente doen om ook de minder draagkrachtigen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen
  - De vervuiler betaalt. Ook als dat een bedrijf is. Draag zélf de gevolgen van wat je doet.
8. Veiligheid:
  - Een veilige en sociale woonomgeving met waar mensen met plezier wonen. Waar mensen met respect voor hun buren zichzelf kunnen zijn.
   Kinderen kunnen veilig buiten spelen, het verkeer krijgt voldoende ruimte en overzicht. Er is groenvoorziening in de wijken. Probleemgebieden worden aangepakt in overleg met bewoners.
  - Eenieder wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor het leefbaar houden van een straat of wijk.

Met uw hulp willen we “een steen verleggen in de rivier” waardoor de stroming voor altijd verandert.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.