PMM

Partij voor Mens en Milieu

Duurzaamheid, Natuur en Milieu
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
12.(9) Er mogen windmolens komen in de gemeente Doetinchem. Mee eens We zijn onder voorbehoud hier mee eens windmolens moeten kunnen ook in Doetinchem. Maar de stelling is zo geformuleerd dat dit een vrijbrief zou kunnen zijn om overal waar men wil een windmolen te plaatsen en daar zijn we op tegen. Het plaatsen van windmolens moet in goed overleg met de omgeving en weloverwogen gebeuren. We kunnen ons bijvoorbeeld heel goed indenken dat tussen bedrijven op een industrieterrein windmolens komen mits deze op voldoende afstand van woningen wordt geplaatst. Dit om te voorkomen dat er slagschaduw en geluidsoverlast optreedt voor bewoners.
13.(10) Alleen mensen met een laag inkomen moeten met een subsidie van de gemeente zonnepanelen kunnen kopen. Niet mee eens De energieproblematiek wordt niet met de aanschaf van zonnepanelen opgelost. Wanneer je de energienota bekijkt zie je dat de elektriciteit maar een klein deel is van de kosten op de energienota. De stookkosten zijn het leeuwendeel van de totale energiekosten. Daar komt bij wanneer je naar de noordelijke provincies kijkt (Friesland, Groningen en Drenthe) dan zie je dat er energiearmoede aan het ontstaan is bij mensen in oudere slecht geïsoleerde huizen. Dit willen wij in Doetinchem voorkomen. Wij zijn van mening dat er vele andere vormen zijn om deze mensen te ondersteunen.
14.(11) Woningeigenaren moeten een subsidie kunnen krijgen om hun huis los te koppelen van de gasaansluiting. Niet mee eens Wii zijn tegen omdat wij vinden dat dit alleen maar van toepassing moet zijn voor de minder draagkrachtigen in onze gemeente. De regelgeving dient daarom in onze ogen inkomensafhankelijk zijn, voor zowel huurders als kopers. Voor de meer draagkrachtigen zit de stimulans in de kostenbesparing die de afkoppeling met zich meebrengt en zichzelf zo terugbetaalt.
15.(12) De gemeente moet burgers verplichten alle soorten afval te scheiden, ook als dit leidt tot hogere kosten. Niet mee eens Wij zijn hier niet mee eens omdat de afvalverwerkers tegen steeds lagere kosten kunnen werken. De discussie binnen de afvalverwerkende bedrijven loopt nog volop over de beste manier van aanleveren. Plus dat er steeds meer nieuwe technieken komen die het proces veel effectiever doorlopen met als resultaat dat er steeds meer grondstoffen gerecycled kunnen worden.
16.(13) De bezuinigingen op groenonderhoud moeten worden teruggedraaid. Niet mee eens We vinden het de verantwoording van de gemeente om erop toe te zien dat er veilig en schoon openbaar groen is. En dat daarbij kritisch wordt gekeken naar de kosten. Indien noodzakelijk kan bij achterstallig onderhoud het budget bijgesteld stellen, zodat het onderhoud op een goede manier gerealiseerd kan worden. Beleid en kosten in balans.
17.(14) De gemeente moet uitbreiding van intensieve veehouderij tegengaan. Neutraal We het hier alleen mee eens wanneer het intensieve milieuvervuilende veehouderij betreft. Maar wanneer er schaalvergroting plaatsvindt door biologische vernieuwende veehouderij, die het milieu en de omgeving minder belast dan de bestaande veehouderij, vinden wij dat daar plaats voor moet zijn binnen de gemeente Doetinchem.
18. Vrij liggende grond kan worden vrijgemaakt voor kleinschalige stadslandbouw. Neutraal Hier zijn we gedeeltelijk mee eens. Dit omdat niet elk vrij liggende grond gebruikt kan worden voor kleinschalige landbouw. Braakliggende terreinen kunnen soms ongeschikt zijn door vervuiling, verkeerde ligging, verkeerde grondsamenstelling etc.


Duurzaamheid is een mooi maar niets zeggende uitdrukking want net zoals bij veiligheid bevat deze zoveel categorieën dat deze hier niet allemaal zijn uit te leggen en ons standpunt hierin te duiden. Wel zie je op dit moment dat duurzaamheid veel wordt opgehangen aan opwekken van elektriciteit. Maar eigenlijk is dit maar een heel klein onderdeel van het geheel. Het verwarmen van de woning heeft een veel groter aandeel in de kosten van de energierekening. Daarnaast hoor je niemand over het feit dat wanneer je woning gaat na isoleren met producten waar CFK en of HFK in verwerkt is dat het 16 jaar duurt voordat het nadelige effect dat daarmee in het milieu brengt weer is weggewerkt. Rapport van Milieu Centraal, Utrecht, 21 juni 2017.
Daarom is het van belang dat ook op dit terrein goede voorlichting komt die verder gaat dan alleen maar je moet isoleren, led lampen gebruiken etc.

Om Doetinchem en omgeving leefbaar te houden moet er voldoende natuur aanwezig zijn. Deze is ook van belang voor de afvoer van de moessonregens die er nu al af en toe zijn maar in de toekomst door klimaatverandering steeds vaker voor komen.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.