PMM

Partij voor Mens en Milieu

Bouwen en Wonen
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
7.(5) In Doetinchem moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd en minder koopwoningen. Mee eens Hier zijn we het mee eens maar: De nieuw te bouwen sociale huurwoning moeten wel toekomstgericht gebouwd worden. Omdat in de toekomst er veel meer behoefte is aan levensloopbestendige huurwoningen, in alle prijsklassen. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Het bevordert zelfstandigheid en bespaart veel zorgkosten en verbouwkosten als huizen daar al bij de bouw op zijn ingericht. Maar wij vinden ook dat er voldoende koopwoningen moeten worden gebouwd zodat aan de vraag naar woningen kan worden voldaan. We zijn erop tegen dat er woningen voor leegstand worden gebouwd. Dit laatste standpunt is van toepassing op koopwoningen maar ook op huurwoningen.
8. Verkoop van sociale huurwoningen mag alleen als er sociale huurwoningen voor worden teruggebouwd. Neutraal We zijn van mening dat er doorlopend voldoende betaalbare huurwoningen dienen te zijn voor ALLE inkomenscategorieën in de huursector. Dus ook betaalbare huurwoningen voor die mensen die op basis van hun inkomen niet in aanmerking komen voor de goedkope huurwoningen. Deze groep kan zich geen koopwoning veroorloven, maar kan ook niet huren in de vrije sector omdat die huurprijzen voor hen te hoog liggen.


Op gebied van bouwen en wonen zijn wij van mening dat dat gezien de verplichting dat je zo lang mogelijk thuis moet blijven wonen er meer betaalbare woningen moeten komen die aansluiten op de behoefte van de mensen.
Je ziet nu dat bepaalde groepen in de samenleving vast zitten in hun omgeving omdat er geen woning beschikbaar is die aan hun behoefte voorziet het zij wat betreft aanpassingen en of prijsklasse. Daarbij komt nu een hele categorie mensen vast te zitten tussen wal en schip.
Aan de ene kant mogen ze niet huren in de sociale woningsector omdat hun inkomen te hoog is en aan de andere kant kunnen ze niet kopen maar ook niet huren in de vrije woningsector omdat daarvoor hun inkomen te laag is.
Wij willen erop aandringen ook voor deze categorie betaalbare woningen zijn.
Plus dat er actiever voor deze categorie gelobbyd wordt dat de regelgeving aangepast wordt zodat deze misstanden niet meer voorkomen.
Verder zijn we van mening dat er alleen gebouwd moet worden wanneer er behoefte aan is en niet voor leegstand bouwen. Ook dient er in de woonomgeving voldoende groen aanwezig te zijn waardoor hemelwater op een natuurlijke manier afgevoerd kan worden.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.